کلید واژه : احیاء شب بیست و سوم ماه رمضان

مراسم إحیاء شب 23 ماه رمضان در تکیه آسید حسن قم

۱۵ فروردین ۱۴۰۳

۰۸:۲۸

۱۹۷

مراسم إحیاء شب 23 ماه رمضان در تکیه آسید حسن قم

مراسم إحیاء شب 23 ماه رمضان در تکیه آسد حسن قم توسط آیت الله فاضل لنکرانی