Həzrət Rəsuləllahın (sallallahu əleyhi və alih) rehləti

09 December 2023

21:25

۸۹

Xəbərin xülasəsi :
Hicri qəməri 1445-ci il səfər ayının 28-i, miladi 2023-cü il sentyabrın 14-ü Allahın həbibi və Rəsulu həzrət Muhəmməd ibn Abdullahın (sallallahu əleyhi və alih) vəfatının və onun əziz nəvəsi Fatimei-Zəhranın (əleyha səlam) qəlbinin parası həzrət Həsən ibn Əlinin (əleyhiməssəlam) şəhadətinin ildönümü günüdüri
آخرین رویداد ها

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim

Həzrət Rəsuləllahın (sallallahu əleyhi və alih) rehləti

Hicri qəməri 1445-ci il səfər ayının 28-i, miladi 2023-cü il sentyabrın 14-ü Allahın həbibi və Rəsulu həzrət Muhəmməd ibn Abdullahın (sallallahu əleyhi və alih) vəfatının və onun əziz nəvəsi Fatimei-Zəhranın (əleyha səlam) qəlbinin parası həzrət Həsən ibn Əlinin (əleyhiməssəlam) şəhadətinin ildönümü günüdür.

Bu böyük müsibətli günün münasibətilə öncə Allah-taalanın yer üzündə təyin etdiyi sonuncu hüccəti və imamı həzrət Məhdi Sahib əz-Zamana (Allah onun şərəfli zühurunu tezləşdirsin) sonra bütün mömin bacı-qardaşlara, xüsusən də müqəddəs Qurani-Kərimin ayrılmaz hissəsi, Əhli-Beyt (əleyhimussəlam) aşiqlərinə səmimi təsəlli və başsağlığı deyirik. Allah-taala bu günün əzadarlığını Əhli-Beyt əleyhimussəlamın bütün aşiqlərindən qəbul etsin, Amin ya Rəbb!

Həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) hikmətli kəlamlarından

1-Ümmәtimdәn iki dәstә islаh оlunsа, ümmәtim tаmаmilә islаh оlаr, fаsid оlsа, tаmаmilә fаsid оlаr: Аlimlәr vә hаkimlәr.

2-Müsәlmаn оdur ki, müsәlmаnlаr оnun әli vә dilindәn аmаndа qаlsınlаr (ondan zərər görməsinlər).

3-Yахşı işә yоl göstәrәn özü sаnki о işi görür.

4-Cәnnәt аnаlаrın аyаqları аltındаdır.

5-Qаdınlаrlа dаvrаnışdа Аllаhdаn qоrхun vә оnlаrа yаrаyаn yахşılığı әsirgәmәyin.

6-İnаdlı оlmаqdаn çәkinin, çünki оnun sәbәbi nаdаnlıq, nәticәsi isә pеşmаnlıqdır.

7-Dоğru dаnışmаq ürәyi аrхаyınlаşdırаr, yаlаn dаnışmаq şübhә vә pәrişаnlıq gətirər.

8-Ürәk islаh оunmаyıncа imаn yаrаnmаz, dil islаh оlmаzsа, ürәk islаh оlmаz.

9-Hаlаl sәrvәtin yахşı аdаm әlindә оlmаsı çох gözәldir.

10-Аdаmlаrı dоstlаrındаn tаnı, çünki insаn özünә uyğun оlаnla dost olar.

Allaha iman gətirənlərin və Onun sevdiyi əməlləri yerinə yetirənlərin dua və istəkləri həyata keçsin insa Allah!

İltimas dua!Etiketlər :

Həzrət Rəsuləllahın (sallallahu əleyhi və alih) rehləti və imam Həsənin (əleyhissəlam) şəhadət günü