سوال خود را بپرسید

۲۱ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۰

در آيه 65 سوره آل عمران، در مورد آيين حضرت ابراهيم(ع) مي‌‌فرمايد: چون هنوز تورات و انجيل فرستاده نشده، بنابراين دين حضرت ابراهيم، يهود و نصاري نيست. پس چرا در آيه 67 همان سوره مي‌‌فرمايد: دين حضرت ابراهيم اسلام بوده. اسلام که بعد از اين دو آيين فرستاده شد.

پاسخ :

در آيه ديگري هم خداوند مي‌‌فرمايد: ابراهيم شما را مسلمين ناميد، و مقصود از «مسلم» يعني کسي که تسليم اوامر خداست.
در آيات فراواني از قول سائر انبياء الهي و يا اشخاص ديگر نقل شده که مي‌‌گفتند ما مسلم هستيم و مقصود، معناي تسليم است نه لفظ اصطلاحي مسلمان به معناي پيرو پيغمبر خدا(ص).

کلمات کلیدی :

دين ابراهيم دين حضرت ابراهيم مسلمان بودن ابراهيم اسلام ابراهيم مسلمان بودن حضرت ابراهيم با اينکه اسلام بعدا آمده نصارا بودن ابراهيم يهودي بودن ابراهيم

۱,۶۷۴