pic
pic
حکم سهم الارث بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۹:۱۷

جهت پرداخت سهم الارث به شخص تغییر جنسیت داده، به کدام جنسیت وی ارث تعلق می‌گیرد، جنسیت سابق یا جنسیت کنونی؟ چرا؟
مادر بعد از تغییر جنسیت از همسر و فرزندان خویش چگونه ارث می‌برد؟
پدر بعد از تغییر جنسیت از همسر و فرزندان خویش چگونه ارث می‌برد؟
فرزند بعد از تغییر جنسیت چگونه از والدین خویش ارث می‌برد؟
برادر میتی که حاجب مادر میت از سهم یک سوم به یک ششم بوده است، بعد از تغیر می‌تواند همچنان حاجب باشد؟ و می‌توان جنسیت قبل را استصحاب نمود؟
اگر تغییر جنسیت کامل صورت نگرفته بود حکم به چه منوال است؟ ...

ملاک جنسیتی است که در هنگام فوت مورث وجود دارد و وجه آن این است که در آن هنگام فوت سهم معینی از ماترک به آنها تعلق می‌گیرد و بعد از تغییر جنسیت با شک در بقاء استصحاب حکم به بقاء می‌کند.

۱,۶۷۲ بازدید

کلید واژه ها: ارث تغییر جنسیت