سوال خود را بپرسید

۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۵

اگر کسي نخ را با آب دهان خيس کند وبيرون نمايد ودوباره در حالي که نخ هنوز خيس است وارد دهان کند و آب آن را فرو برد آيا روزه اش باطل شود؟

پاسخ :

اگر رطوبت نخ طوري باشد که در آب دهان از بين برود و رطوبت خارج به آن گفته نشود روزه را باطل نمي کند. 

کلمات کلیدی :

مبطلات روزه ورود جسم خارجی به دهان در حالت روزه

۱,۶۸۶