pic
pic
حجیت رویت هلال برای کشورهای همجوار
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۲:۲۴

لطفا بفرمائيد چنانچه در کشورهاي همجوار ايران ماه رويت شود آيا در ايران مقلدين شما ميتوانند عيد را بر گزار کنند؟

رؤيت هلال در هر محلى واقع شود براى محل هاى ديگر نيز اعتبار دارد به اين شرط كه آن محل با محل هاى ديگر در شب اگر چه در مقدار كمى باشد اشتراك داشته باشد.

۱,۲۳۰ بازدید