سوال خود را بپرسید

۱۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۹

با توجه به اينكه معمولا حداقل يک روز و گاهي دو روز رؤيت هلال زودتر از ايران بوده است، آیا این رویت می‌‌تواند برای ایران نیز استفاده شود.

پاسخ :

اگر با دليل معتبري ثابت شود كه ديده اند براي همه حجت است، لكن آنچه اين سالها در برخی کشورهای همسایه اعلام مي شود نوعا بر اساس رؤيت هلال نمي‌‌باشد.

کلمات کلیدی :

رویت هلال رویت هلال در کشورهای همسایه

۱,۸۴۶