pic
pic
صرف زکات فطره برای ساخت خانه نیازمندان
در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۵:۵۲

آیا زکات فطره که از یک محلی جمع شده، را میتوان برای ساخت خانه یک نیازمند پرداخت کرد؟ یا باید حتما پولش را به او بدهیم؟


دادن زکات فطره یک محل با رضایت صاحبان زکات فطره، برای ساختن خانه برای فرد نیازمند اشکال ندارد، و اگر آن فرد به پولش نیاز بیشتر دارد پولش را به آن فرد بدهید و اگر ساختن خانه برایش ضرورت دارد و مهمتر است، برای ساختن خانه اش بدهید، هرکدام که اهمیت و ضرورت بیشتری دارد انجام دهید قبول است إن شاء الله.

۲,۵۳۱ بازدید