pic
pic
استفاده از تصاویر ائمه در مراسم عزاداری
در تاریخ ۰۵ آبان ۱۴۰۰ و ساعت ۰۴:۰۲

آیا تصاوير شمايل اهل بيت را می توانیم در مراسم عزداری نصب کنیم ؟

ادامه مطلب

۱,۹۸۷ بازدید