pic
pic
قراردادهای مشروط به جنسیت بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۱ و ساعت ۰۶:۵۶

در قراردادهایی که جنسیت مطرح است (در قبل از انجام عمل، عقود و قراردادهایی بر حسب جنسیت صورت گرفته و بعد از مدتی جنسیت عوض شده است) تکلیف قراردادهای منعقده چیست؟ آیا خود به خود فسخ می‌گردند؟ در صورتی که رضایت متعاقب آن باشد چطور؟

ادامه مطلب

۲,۱۸۴ بازدید