سیر درس

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد ، جلسه 9

lessonsSpliter

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد ، جلسه 8

lessonsSpliter

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد ، جلسه 7

lessonsSpliter

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد ، جلسه 6

lessonsSpliter

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد ، جلسه 5

lessonsSpliter

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد ، جلسه 4

lessonsSpliter

راهکار­­های ارائه شده برای رفع تنافی بین واژگان غفلت و اعراض
بررسی کلام علامه
بررسی کلام علامه طباطبایی
نکات بدست آمده از آیه شریفه

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد ، جلسه 3

lessonsSpliter

احتمالات موجود در متعلّق «فی غفلة معرضون»
متعلّق «فی غفلة» حساب
اجتماع واژه گان غفلت با اعراض در آیه شریفه ملازم با جمع بین متنافیین

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد ، جلسه 2

lessonsSpliter

وجه تعبیر به نزدیک بودن حساب در آیه شریفه
وجوه نقل شده از صاحب مجمع البیان
نقل وجه چهارم از کلام آلوسی
وجه پنجم در معنای نزدیک بودن حساب
وجه ششم در معنای نزدیک بودن حساب

بحث تفسير موضوعي پيرامون آيات معاد ، جلسه 1

lessonsSpliter

بررسی آیات حساب
مقدمه
تقسیم آیات حساب به دو طایفه
بررسی طایفه اول از آیات حساب
مفردات آیه
«اقترب»
«ناس»
«حسابهم»
فارق بین هر دو احتمال