آیات حکومت در قرآن ، جلسه 15

lessonsSpliter

آیات حکومت در قرآن ، جلسه 14

lessonsSpliter

مقدمه
دیدگاه اهل سنت در مورد قیام بر علیه حاکم جائر
بررسی دیدگاه اهل سنت در قیام علیه حاکم جائر
بررسی روایت سدیر
احتمالات مطرح در فراز «مَا أَنَا لِهَؤُلَاءِ بِإِمَامٍ»

آیات حکومت در قرآن ، جلسه 13

lessonsSpliter

مقدمه
روایت سدیر صیرفی
روایت جابر جعفی
روایت عمر بن حنظله
نحوه استدلال به این روایات برای نفی قیام و حکومت
بررسی ملازمه خطاب شخصی و خارجیه بودن قضیه
ویژگی­های شخصیتی سدیر

آیات حکومت در قرآن ، جلسه 12

lessonsSpliter

مقدمه
تأیید قیام مشرقیون در روایات
روایت اول
روایت دوم
روایت سوم
روایت چهارم

آیات حکومت در قرآن ، جلسه 11

lessonsSpliter

مقدمه
قیام شهید فَخّ در روایات
عدم تایید قیام محمد بن عبد الله بن حسن

آیات حکومت در قرآن ، جلسه 10

lessonsSpliter

مقدمه
احتمال ششم در معنای روایت
احتمال هفتم در معنای روایت
اشکال سوم بر فهم معنای مطلق از روایات
تأیید قیام زید بن علی علیهما السلام در لسان معصومین علیهم السلام

آیات حکومت در قرآن ، جلسه 9

lessonsSpliter

مقدمه
احتمال اول برای معنای روایت
احتمال دوم برای معنای روایت
احتمال سوم برای معنای روایت
احتمال چهارم برای معنای روایت
بررسی احتمالات چهارگانه
احتمال پنجم و مختار در معنای روایت

آیات حکومت در قرآن ، جلسه 8

lessonsSpliter

مقدمه
قیام علیه طاغوت در اندیشه امام خمینی رضوان الله علیه
وجوب اجتناب از طاغوت در قرآن
احتمالات مطرح در ظهور روایت
یک. دعوت به نفس

آیات حکومت در قرآن ، جلسه 7

lessonsSpliter

مقدمه
تعارض آیات اجتناب از طاغوت و دلالت روایت
واژه‌یابی عنوان طاغوت در آیات قرآن