کتاب الحج ، جلسه 65

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
وجه جمع ششم
نکته مهم در روایات حجّ بذلی
جمع‌بندی روایات متعارض
جمع‌بندی بندی وجوه شش‌گانه
دیدگاه برگزیده
بررسی تخییر بین دو طائفه
بررسی قاعده اولیه در مسئله