بحث ربا ، جلسه 2

lessonsSpliter

خلاصه جلسه گذشته
مقدّمه دوّم: آیا هر معامله‌اى باید تحت یکی از عناوین معاملیه باشد؟
مقدّمه سوّم: بررسی معناى ربا
معنای لغوی ربا
معنای شرعی ربا
بررسی ربا در قرآن