pic
pic

بحث ربا - جلسه

خلاصه جلسه گذشته
مقدّمه دوّم: آیا هر معامله‌اى باید تحت یکی از عناوین معاملیه باشد؟
مقدّمه سوّم: بررسی معناى ربا
معنای لغوی ربا
معنای شرعی ربا
بررسی ربا در قرآن

دیدن درس...
۵,۵۹۸ بازدید