pic
pic

بحث ربا - جلسه

خلاصه‌اى از جلسات گذشته
بررسی نکات موجود در آیه شریفه 130 سوره آل‌عمران
بررسی معنای أضعافاً مضاعفة

دیدن درس...
۴,۳۲۳ بازدید

بحث ربا - جلسه

بررسی ادّعاى مجمل بودن لفظ ربا در قرآن کریم
آیا انحصار خارجی سبب از بین رفتن اطلاق و عموم لفظ ربا می‌شود؟
بررسی قدر متیقّن‌گیرى در مورد ربا
بررسی انصراف ربا به رباى جاهلی

دیدن درس...
۳,۴۷۴ بازدید