کتاب الحج ، جلسه 1

lessonsSpliter

بررسی تحقق استطاعت با ملکیت متزلزل
دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
بررسی فرض اول در مسئله
قول اول در فرض اول
دلیل اول
بررسی دلیل اول
دلیل دوم

کتاب الحج ، جلسه 1

lessonsSpliter

مسئله 41 تحریر الوسیله
فرع اول مسئله
فرع دوم
فرع سوم
فرع چهارم