کتاب الحج ، جلسه 29

lessonsSpliter

جهت پنجم: بررسی وثوق مبذول‌له به عدم رجوع باذل
دیدگاه فقیهان در مسئله
تبیین جایگاه بحث
نکته اول
نکته دوم
نکته سوم
ادله دیدگاه اول؛ اعتبار وثوق
دلیل اول
دلیل دوم
ادله دیدگاه دوم؛ عدم اعتبار وثوق
ارزیابی ادله دیدگاه دوم