صحیح و اعم ، جلسه 31

lessonsSpliter

استعمال لفظ در اکثر از معنا
استدلال بر استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا
نقد کلام محقق اصفهانی
استدلال محقق نائینی
ادامه نظریه محقق نائینی
اشکال به محقق نائینی
شواهد بحث
پرسش...
پاسخ استاد
پرسش...
پاسخ استاد
پرسش...
پاسخ استاد
نکته:
اشکال به شواهد
اشکال به جواب
پرسش...
پاسخ استاد

مقدمه اصول ، جلسه 21

lessonsSpliter

مقدمه دوم: وضع
ثمرات بحث
ارتباط بحث وضع با علم زبان‌شناسی
نزاع اول: وضعی یا ذاتی بودن دلالت
ادله قول اول (ذاتی بودن وضع) و بررسی آن‌ها
استحاله ثبوتی دلالت ذاتی