مقدمه اصول ، جلسه 21

lessonsSpliter

مقدمه دوم: وضع
ثمرات بحث
ارتباط بحث وضع با علم زبان‌شناسی
نزاع اول: وضعی یا ذاتی بودن دلالت
ادله قول اول (ذاتی بودن وضع) و بررسی آن‌ها
استحاله ثبوتی دلالت ذاتی