کتاب الحج ، جلسه 35

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره) در مانعیّت و ارزیابی آن
دیدگاه برگزیده
ارتباط بحث با نظریه خطابات قانونیه
جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده
جهت دهم: بررسی اعتبار رجوع به کفایت در حجّ بذلی