کتاب الحج ، جلسه 39

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی دلیل وجوب قبول هبه
بررسی یک احتمال در روایات حجّ بذلی
بررسی فرض دوم: هبه مال و تخییر در انجام حجّ
دلیل قائلین به وجوب و نقد آن
جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده
بررسی فرض سوم: هبه مطلقه