اوامر ، جلسه 3

lessonsSpliter

اشکال اول به راه دوم مرحوم آخوند در حل اشکال عقلی تخییر بین اقل و اکثر
اشکال دوم به راه دوم مرحوم آخوند در حل اشکال عقلی تخییر بین اقل و اکثر
پرسش...؟
پاسخ استاد:
اشکال سوم به راه دوم مرحوم آخوند در حل اشکال عقلی تخییر بین اقل و اکثر
بررسی راه حل اول مرحوم آخوند
اشکال اول به راه حل اول مرحوم آخوند
اشکال دوم به راه حل اول مرحوم آخوند
فرمایش مرحوم محقق بروجردی
اشکال به فرمایش محقق بروجردی
نتيجه بحث تخيير بين اقل و اکثر در تدريجيات
نکته؛ بررسی ثمره بحث در تسبیحات اربعه
نکته؛ بررسی ثمره بحث در امور دیگر

کتاب الحج ، جلسه 39

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی دلیل وجوب قبول هبه
بررسی یک احتمال در روایات حجّ بذلی
بررسی فرض دوم: هبه مال و تخییر در انجام حجّ
دلیل قائلین به وجوب و نقد آن
جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده
بررسی فرض سوم: هبه مطلقه

صلاة المسافر ، جلسه 225

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
مقام دوم: روایات
طائفه اول: ملاک، حال امتثال
روایت اول
دیدگاه مرحوم بروجردی
نکته‌ای درباره مظلومیت ائمه(عليهم‌السلام)
بررسی یک اشکال دلالی در روایت
روایت دوم
روایت سوم
روایت چهارم