مقدمه اصول ، جلسه 60

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
بررسی دلیل دوم برای امکان قسم چهارم
دلیل سوم برای امکان قسم چهارم (محقق حائری رحمه‌الله)
جمع‌بندی بحث