مقدمه اصول ، جلسه 63

lessonsSpliter

حدیث اخلاقی هفته (ادامه خطبه شقشقیه)
ادامه بیان مناقشه مرحوم آخوند (رحمه‌الله) بر نظریه مشهور

استعمال لفظ در بیش از یک معنا ، جلسه 39

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
پاسخ به شبهه استحاله دو لحاظ آلی در یک ملحوظ
ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره)
ادامه بررسی دیدگاه مرحوم آخوند(ره)
دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی(ره)