مقدمه اصول ، جلسه 73

lessonsSpliter

حدیث اخلاقی هفته (ادامه خطبه شقشقیه)
ادامه بررسی کلام مرحوم نائینی (رحمه‌الله)
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (رحمه‌الله)