کتاب الحج ، جلسه 74

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
مطلب اول: توجیه دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده
بررسی ضمان در دو فرع
دیدگاه محقق خویی(قدس سره)