علائم حقیقت و مجاز ، جلسه 3

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه اشکالات مرحوم اصفهانی (ره) بر کلام مرحوم محقق رشتی(ره)
بیان کلام مرحوم رشتی (ره) از بدائع الأفکار
بررسی کلام مرحوم محقق رشتی(ره)
جمع‌بندی بحث

مقدمه اصول ، جلسه 80

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
اقوال در نسبت بین موضوع و محمول
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) در بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
ادامه بیان اشکالات مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
بازگشت به بیان کلام مرحوم خوئی(ره)