مقدمه اصول ، جلسه 81

lessonsSpliter

وجه چهارم تباین بین حروف و اسامی (کلام مرحوم امام خمینی)
وجه پنجم تباین بین حروف و اسامی (کلام مرحوم خوئی)
قسم اول حروف طبق کلام مرحوم خوئی
تفاوت مبنای مرحوم خوئی (ره) و سایر مبانی