کتاب الحج ، جلسه 96

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
روایت دوم: روایت اعمش
روایت سوم: روایت عبدالرحیم قصیر
روایت چهارم: روایت عبدالرحمن بن حجّاج
دیدگاه مرحوم شاهرودی
بررسی روایات
روایت پنجم: روایت ذریح محاربی
دیدگاه مرحوم شاهرودی درباره روایت پنجم
ارزیابی دیدگاه مرحوم شاهرودی
دیدگاه برگزیده درباره روایت پنجم