pic
pic

کتاب الحج - جلسه

مسئله 40 تحریر الوسیله
بررسی فروع مسئله
روایات خاصه درباره اخذ مال از پدر
روایت اول
روایت دوم
بررسی جواز اخذ مال فرزند توسط پدر
دیدگاه شیخ طوسی(قدس سره)
بررسی دیدگاه شیخ طوسی(قدس سره)