مقدمه اصول ، جلسه 104

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
جواب از اشکال سوم بر نظریه مشهور
مبنای مرحوم آخوند (ره) و بررسی آن
تفاوت مبنای مرحوم آخوند (ره) و مشهور