مقدمه اصول ، جلسه 107

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بررسی کلام مرحوم اصفهانی(ره)
ثمره بحث از حقیقت انشاء و خبر (قصد انشاء در الفاظ نماز)