علائم حقیقت و مجاز ، جلسه 3

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه اشکالات مرحوم اصفهانی (ره) بر کلام مرحوم محقق رشتی(ره)
بیان کلام مرحوم رشتی (ره) از بدائع الأفکار
بررسی کلام مرحوم محقق رشتی(ره)
جمع‌بندی بحث

مقدمه اصول ، جلسه 121

lessonsSpliter

مقدمه هفتم: علائم حقیقت و مجاز
ثمرات مقدمه هفتم
علامت اول: تنصیص ارکان اهل لغت
علامت دوم: تبادر