pic
pic

کتاب الحج - جلسه

ادامه مسئله 41 تحریر الوسیله
نکته اول
نکته دوم
نکته سوم
مسئله 42 تحریر الوسیله
دلیل لزوم استطاعت بدنی در تحقق استطاعت

کتاب الحج - جلسه

مسئله 41 تحریر الوسیله
فرع اول مسئله
فرع دوم
فرع سوم
فرع چهارم