قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 1

lessonsSpliter

موضوع بحث: سلطنت بر اعضا
بررسی فقهی قطع یا تصرف در اعضا و جوارح
بررسی آیه 195 سوره بقره
بررسی «باء» در «بایدیکم»
بررسی واژه «تهلکه»
جمع‌بندی بحث

فقه غربالگری ، جلسه 5

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دو دسته از آیات مربوط به ضرر
دسته اول آیات
دسته دوم آیات
بررسی شمول آیات ضرر نسبت به سقط جنین