قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 1

lessonsSpliter

موضوع بحث: سلطنت بر اعضا
بررسی فقهی قطع یا تصرف در اعضا و جوارح
بررسی آیه 195 سوره بقره
بررسی «باء» در «بایدیکم»
بررسی واژه «تهلکه»
جمع‌بندی بحث