قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 2

lessonsSpliter

خلاصه جلسه گذشته
بررسی الغای خصوصیت از هلاکت در آیه «تهلکه»
بررسی الغای خصوصیت از «القاء»
دیدگاه مرحوم سبزواری
قرینه نبودن سیاق آیات
موارد تمسّک فقها به آیه تهلکه
دیدگاه صاحب مجمع البیان