حقیقت شرعیه ، جلسه 11

lessonsSpliter

مقدمه نهم: حقیقت شرعیه
مسأله اول: وجود حقیقت شرعیه از لحاظ ثبوتی
اشکال ثبوتی در وضع استعمالی