کتاب الحج ، جلسه 20

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی دیدگاه سید یزدی(قده)
معانی قدرت شرعیه
دیدگاه بزرگان در مسئله
دیدگاه برگزیده
ادامه دیدگاه سید(قده)
بازخوانی دیدگاه برگزیده در مسئله 29
ادامه تعریف معانی قدرت شرعیه
عدم امتثال واجب اهمّ