کتاب الحج ، جلسه 21

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
مطلب اول: بررسی تأثیر علم و جهل در فرع اول
مطلب دوم
مسئله 44 تحریر الوسیله
فرع اول مسئله 44
فرع دوم

فقه غربالگری ، جلسه 5

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دو دسته از آیات مربوط به ضرر
دسته اول آیات
دسته دوم آیات
بررسی شمول آیات ضرر نسبت به سقط جنین