صحیح و اعم ، جلسه 29

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان کلام مرحوم امام خمینی(ره)
بررسی کلام مرحوم امام خمینی(ره)
بحث سوم: حقیقت و لوازم صحت و تمامیت
کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)