قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 8

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
روایت معاویه بن عمار
نکته‌ای درباره برداشت صحیح از دین
جمع‌بندی بحث

فقه غربالگری ، جلسه 2

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
چیستی جنین
ادله حرمت سقط جنین
آیات قرآن
بررسی استدلال به آیات
جمع‌بندی
بررسی واژه «نفس» در قرآن
احتمال اول
احتمال دوم
ارزیابی احتمالات