صحیح و اعم ، جلسه 49

lessonsSpliter

طریقه ششم (مرحوم محقق نائینی)
مسببات تولیدی و دواعی
ملاکات و علل تشریع