فقه غربالگری ، جلسه 8

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
جمع‌بندی تمسک به آیات جهت اثبات حرمت سقط جنین
دلیل دوم: روایات
طائفه اول
روایت اول
بررسی دلالت روایت
روایت دوم