مشتق ، جلسه 55

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
دیدگاه مرحوم محقق نائینی رحمه الله
دیدگاه مرحوم امام خمینی رحمه الله و بررسی آن
جمع‌بندی و بیان نظریه مختار