مشتق ، جلسه 70

lessonsSpliter

خلاصه دیدگاه‌ها و انظار گذشته
بیان تحقیق در مسئله