مشتق ، جلسه 79

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
گمان وجود اشکال در بیان مرحوم آخوند
دیدگاه مرحوم امام خمینی و بررسی آن