بررسی فقهی بیمه ، جلسه 1

lessonsSpliter

نکاتی در رابطه با ماه مبارک رمضان و روزه‌داری
بررسی فقهی بیمه یا عقد تأمین
تاریخچه بحث فقهی بیمه
تاریخچه و ضرورت بیمه
ریشه بیمه در قرآن و فقه
اقسام بیمه