بررسی فقهی بیمه ، جلسه 16

lessonsSpliter

ادامه بررسی ادله شمول عمومات و اطلاقات
خلاصه مباحث و نتیجه گیری
بررسی ادله شمول اطلاق مقامی
دیدگاه مرحوم محقق نائینی